A Freinet mozgalom  múltja

A Freinet pedagógia Celestin Freinet francia reformpedagógus gyakorlatában született a 20-as évek vége felé és nemzetközi mozgalommá nőtte ki magát napjainkra. Ma a világ számos országában meghonosodott, élő gyakorlat ez a sajátos ötvözetű pedagógia. Hazánkban is népszerű, elismert, adaptálható Freinet pedagógiai rendszere. 1923-tól több évtizeden keresztül olyan módszerek megvalósításán dolgozott, amelyek segítségével eljuthat egy gyermekközpontú aktív népiskoláig. Freinet az iskolai  munka alapjául a közvetlen környezet tanulmányozásából származó gyermeki élettapasztalatot választotta a tudományok elvont bemutatása helyett. Gyakorló tanítóként  Adolf Ferriere  munkáját megismerve megtalálja azokat a pedagógiai elveket, amelyeket személyiségéhez közelállónak érez. Gyakorlati pedagógiáját tekinthetjük a reformpedagógiák egyfajta szintézisének is. Dewey, Decroly, Montessori, Ferriere, Piaget, Rousseau, Pestalozzi Winnetka Dalton gondolatai más-más módon lettek részesei pedagógiai rendszerének. A Vance-ban kialakított iskolaépületben bontakozott ki a teljes Freinet szakmai életmű, pedagógiai rendszer és gyakorlat. Mielőtt kipróbálta volna gyakorlatban az új elveket, összeszedte azok filozófia-történeti és pedagógia-történeti előzményeit. Az új, a mindenki számára nyitott népiskola megteremtése fűződik a nevéhez, a gyermekközpontú iskoláé. Szakított a tanítás hagyományos formáival, a hagyományos tankönyvekkel, saját tankönyveket szerkesztett, átrendezte az osztálytermet, műhelyeket hozott létre, megalapította az iskolai nyomdát, saját újságot jelentetett meg. Az iskola kapuit kitárta az életre. Egy gyakorlatorientált pedagógiát valósított meg. Hogy miért terjedt el mégis szélesebb körben az óvodákban? – ez annak tudható be, hogy az óvoda kötetlenebb szervezeti keretei közé, az óvodai nevelés szelleméhez, koncepciójához jól illeszkedik Freinet pedagógiája. 

Freinet sajátos ötvözetű pedagógiája a világ számos országában követőkre talált, meghonosodott, élő gyakorlatként van jelen. A Freinet pedagógia a 70-es években Magyarországon kibontakozó alternatív iskolamozgalom egyik előhírnökének tekinthető. A Freinet pedagógia, mint alternatív pedagógia, ideológiájában és pszichológiai alapfelfogásában, pedagógiai elveiben és gyakorlatában kidolgozott nevelési rendszer.

A 80-as évek felé már kisebb csoportokban működött Magyarországon a Freinet mozgalom, egyfajta másságot képviselve. 1982-ben Magyarország adott otthont annak a nemzetközi találkozónak, amelyet a Freinet eszperantista tagozat rendezett. A 80-as évek végére mát több alulról szerveződő kezdeményezés indult el, ami a magyarországi Freinet mozgalom kiszélesedését jelentette. Helyi bemutatókkal, országos táborok, szakmai összejövetelek, továbbképzések szervezésével kezdődött a tapasztalatok megosztása az érdeklődőkkel. A keretek kezdtek kiszélesedni. Létrejött a „Magyar Freinet Alapítvány” és információs újságja a „Freinet Magazin”. A növekvő érdeklődés kielégítése érdekében szerveződtek a főiskolákon, nyári egyetemeken, országos találkozókon előadások, műhelyek.

A Magyar Freinet Alapítvány célja volt a hazai mozgalom összefogása, a találkozók szervezésének támogatása.

 

                                                               „A gyökerek persze nem látszanak,
                                                              
de tudod, hogy azok tartják a fát.” 

                                                                                            (görög mondás)

                             A Freinet pedagógia jelene

                                           Irodalmi ajánlás

Celestin freinet-ről, munkásságáról, és a freinet pedagógia hazai és külföldi gyakorlatáról megjelent magyar nyelvű irodalom

 ajánló bibliográfiája

1938-2006

 

Összeállította: Ballangó Jánosné

ballango.janosne@citromail.hu

 

1938

Nánay Béla (1938): Freinet iskolája. A jövő útjain. 1938. XIII. évf.1. sz. 14-21. p.

1939

Nemesné Müller Márta (1939): Az elemi iskola és népművelés párizsi kongresszusán. (Beszámoló). A jövő útjain. 1939. XIV. évf.1939. XIV. évf. 1-2- sz. 46-50. p.

1949

Faragó László-Kiss Árpád (1949): Az új nevelés kérdései. Budapest, Állami Pedagógiai Főiskola Neveléstudományi Intézete. Új nevelés könyvtára 1. XIV. évf. 1-2. sz. 1-348. p. In. 135, 322. p.

Szűcs Gyula (1949): A francia óvodai élet néhány időszerű kérdése. A Magyarországi Óvónőképző Intézetek Tudományos Közleményei. 1965. III. évf. 269-288. p.

1966

Freinet, Cèlestin (1966): Nemzetközi interjú a didaktika jelenéről és jövőjéről. Cèlestin Freinet nyilatkozata. Pedagógiai Szemle. 1966. 12.

Nemzetközi interjú a didaktika jelenéről és jövőjéről.(1966) (Freinet, Cèlestin). Ford. Kiss Árpád. Pedagógiai Szemle. 1966/12. 1063-1069. p.

Veress Judit (1966): Cèlestin Freinet (1896-1966). Magyar Pedagógia. 1966. 3-4. sz. 406-421. p.

1967

Miklósvári Sándor (1967): Találkoztam Monsieur Freinet-vel. In.: A tanító munkája. 1967/4. sz. 9-15. p.

Szűcs Gyula (1967): Cèlestin Freinet munkásságának tanulságai a magyar óvodapedagógia számára. Magyarországi Óvónőképző Intézetek Neveléstudományi Közleményei. 1967. V. évf. 303-317. p.

1968

Szűcs Gyula (1968): Freinet óvoda Párizsban. Óvodai nevelés. 1968. XXI. évf. 11. sz. 429-433. p.

1969

Chmaj, Ludwig (1969): Cèlestin Freinet (1896) In. Utak és tévutak a XX. század pedagógiájában. Ford. Szilágyi Pál. Budapest, Gondolat Kiadó. 1969. 1-568. p. in. 179-181-p.

1971

Freinet, Cèlestin (1971): A tanulók fegyelme In.: A marxista pedagógia története dokumentumokban. 2. köt. A munkásmozgalom pedagógiai törekvései a tőkésországokban. Összeáll: Vág Ottó. Budapest, Tankönyvkiadó, 1971. 314-324. p.

1982

Freinet, Cèlestin (1982): A Modern Iskola technikája. Fordította és az utószót írta dr. Zipernovszky Hanna. Budapest, Tankönyvkiadó. 1982. Pedagógiai források. 1-140. p.

Lewin, Alexander (1982): Az alkotó pedagógusok. Ford. Erdei Ibolya. Pedagógiai Szemle, 1982. XXXII. évf. 7-8. sz. 677-683. p.

 1985

Freinet dolgozatok (1985) Szerk.: Lengyel Péterné. Ford. Brusztné Majsai Erzsébet, Dénes Magdolna. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet Iskolakutatási Főosztály. 1985. Nézőpontok: Források, fordítások, elfeledett írások 8. 1-40 p.

Vág Ottó (1985): Reformelméletek és reformmozgalmak a pedagógiában. Fejezetek a 20. századi pedagógiai reformtörekvések történetéből. Bp. Tankönyvkiadó. 1985.

1987

Galambos Rita – Horváth H. Attila (1987): A madarak nem járnak lépcsőn avagy néhány gondolat a Freinet módszerről. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet Iskolakutatási Tudományos Osztály. Neveléselmélet és Iskolakutatás 1987. VI. évf. 4. sz. 33-54. p.

Horváth Attila (1987): Öröm az iskolában. Freinet pedagógiájáról egy szeminárium és egy tanulmányút kapcsán. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet Iskolakutatási Tudományos Osztály. Neveléselmélet és Iskolakutatás 1987. VI. évf. 2. sz. 75-90. p.

Trencsényi László (1987): Kisiskolások közt Franciaországban. Budapest, Kisdobos 1987. január 23.

Trencsényi László (1987): Pedagógiai mozgalmak, iskolák Franciaországban. Budapest,

A Tanító. 1987/6-7. sz. 8-10. p.

Vág Ottó (1987): Pedagógiai reformelméletek és reformmozgalmak a 20. sz. első felében. Doktori értekezés tézisei. Bp. ELTE.

1988

Galambos Rita – Horváth H. Attila (1988): Másképp is lehet és miért is ne …(Lesz Magyarországon is Freinet-csoport? Neveléselmélet és Iskolakutatás. 1988. VII. évf. l. sz. 59-66. p.

1989

Cèlestin Freinet és a modern pedagógia (1989): Ford. Ősz Gabriella. Budapest, (Kézirat)

1-52. p.

Freinet technikák. Részlet a Barne Freinet című könyvből. (1989) Ford. Ősz Gabriella. Budapest. (Kézirat) 1-13. p.

Horváth H. Attila (1989): A Freinet-módszer és alkalmazásának lehetőségei Magyarországon. Ifjúsági Szemle. IX. évf. 1989/2. sz. 73-82. p.

Nádasi Mária (1989): Reformiskolák – életközelben. Magyar Pedagógia. 1989. 2.

1990

Barré, Michel (1990): Freinet és a Modern Nevelés. Egy modern nevelési rendszer és pedagógiai mozgalom történeti és tartalmi összefoglalása. Budapest, Magyar Eszperantó Szövetség

Freinet és a modern nevelés. (Történeti és tartalmi összefoglalás.) (1990): Ford.: Ősz Gabriella. Budapest, Magyar Eszperantó Szövetség.

Freinet-vel könnyebb. Szöveggyűjtemény (1990): Szerk. Ballangó Jánosné etc. Esztergom, 1990. Vitéz János Tanítóképző Főiskola. 3-243. p.

Galambos Rita-Horváth H. Attila (1990): Hogyan folyik a tanítás? (Több út. Tanítók kiskönyvtára 7.) 29-33. p.

Porkolábné Kóra Zsuzsa - Galambos Rita - Horváth H. Attila (1990): Freinet-módszer Nagykovácsiban. „Mi fán terem a Freinet-módszer?” Pedagógiai Szemle. XL., évf. 12. sz. 1990. december. 1134-1147. p.

1991

Cèlestin, Freinet (1991): Máté mondásai. Ford. Ősz Gabriella. Kemény Gábor Iskolaszövetség. 1-113. p.

Hortobágyi Katalin (1991): Projekt kézikönyv. ALTERN füzetek l. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI,

Horváth H. Attila (1991): Egy kastély Németországban. Fejlesztő Pedagógia, 1991. 2.

Horváth H. Attila (1991): A nemzetközi Freinet-mozgalom és magyarországi lehetőségei. 29-33. In.: Lukács Péter (szerk.): Alternatív iskolák, alternatív pedagógiák Magyarországon. Budapest, Edukáció Könyvkiadó.

Horváth H. Attila-Zsámboki Károlyné-Eperjesy Barnáné (1991): A Freinet –pedagógia. In. : Az alternatív óvodapedagógiai törekvések Magyarországon. Miskolc, MOE. 42-69. p.

Karczewicz Józsefné-Miehle Anna (1991): A madarak nem járnak lépcsőn. Freinet módszer.1-3. rész. Óvodai nevelés. 1991. 3-4-5.

Karczewich Józsefné-Miehle Anna (1991): Természetes neveléssel a tudás öröméért. Óvodai Nevelés,.1991. március-április.

Porkolábné Kóra Zsuzsa (1991): Freinet-módszer az első osztályban. A tanító 1991/8.

Porkolábné Kóra Zsuzsa (1991): Freinet Nagykovácsiban. A tanító. 1991 március, október.

   Porkolábné Kóra Zsuzsa (1991): Freinet-technikák az alsó tagozaton. A tanító 1991/3.

Újvári Judit (1991): A genfi Freinet iskola és óvoda. Óvodai nevelés. 1991/11.

Zsámboki Károlyné-Eperjesy Barnáné (1991): Egy Freinet szellemű alternatív óvodai program. Sopron, Soproni Óvóképző Főiskola.

Zsámboki Károlyné és munkatársai (1991): Freinet óvoda Sopronban. 1-2. rész. Óvodai nevelés 1991./7.-8.

1992

Barabás Ernőné – Icsu ferencné (1992): Természetesen Freinet-vel. Polgár, 1992.

Eperjesy Barnáné – Zsámboki Károlyné (1992): Mitől Freinet szellemű egy óvodai élet. Óvodai nevelés. 1992. 6.

Kovács György-Karczewicz Józsefné-Miehle Anna (1992): Freinet pedagógiája a mai óvodában. Horizont könyvek.

Puhánszky Béla-Németh András (1992): Neveléstörténet III. Szeged, JGYTF Kiadó.

Variációk Freinet pedagógiájára. Segédanyag pedagógus továbbképzéshez. (1992): Szerk.: Debrey Attila. Szeged, Csongrád Megyei Pedagógiai és Közművelődési Szolgáltató Intézet.

Zsámboki Károlyné-Eperjesy Barnáné (1992): Freinet-vel szabadabban. Ajánlások egy Freinet szellemű óvodai élethez. 2. füzet. Sopron, 1992. Benedek Elek Óvóképző Főiskola.

1993

Eperjesy Barnáné-Zsámboki Károlyné (1993): Az ősz kincsei – óvodai projektvázlatok. Budapest, 1993. Keraban Kiadó.

Eperjesy Barnáné-Zsámboki Károlyné (1993):

Dr. Kovács György-Karczewicz Józsefné-Miehle Anna (1993): Freinet hatása a mai magyar óvodapedagógiára, Budapest, Horizont-2000 Humán Szolgáltató Bt.

Pedagógiai olvasókönyv (1993): szerk. Balogh László. Budapest, OPKM.

Zsámboki Károlyné (1993): Freinet itt és most – óvodai nézőpontból. Új Pedagógiai Szemle. 1993./3.

Zsámboki Károlyné (1993): Freinet nevelési személete az óvodapedagógus szemszögéből. Új Pedagógiai Szemle. 1993. XLIII évf. 3. sz. 67-74 p.

Zsámboki Károlyné (1993): Hogyan lesznek a Freinet-pedagógusok? Iskolakultúra. 1993/3-4. sz.

Zsámboki Károlyné-Eperjesy Barnáné-Friedrich Árpádné-Lakihegyi Alfrédné (1993): C. Freinet pedagógiája a soproni óvóképző főiskolán. Sopron, Benedek Elek Óvóképző Főiskolai Évkönyv, 1993. 212-227. p.

1994

Freinet, Cèlestin (1994): A madarak ma nem járnak lépcsőn. Új Pedagógiai Szemle. 1994/5.

Freinet, Cèlestin (1994): Pedagógiai alapelvek. Új Pedagógiai Szemle. 1994./5..

Fülöp Ferencné (1994): A Freinet-pedagógia alkalmazása. Iskolakultúra. IV. évf. 1994/1-2.

Horváth H. Attila (1994): A Freinet-pedagógia Magyarországon. Új pedagógiai Szemle. 1994/5. sz. 51-81. p.

Puhánszky Béla – Németh András (1994): Neveléstörténet. Budapest, 1994. Nemzeti Tankönyvkiadó.

Újvári Judit (1994): A Csecsemőotthonok Pikler Emmi Országos Módszertani Intézetének és a Freinet életmódszervezési modellnek közös vonásai. Óvodai nevelés, 1994.

1995

Bakonyi Anna (1995): Irányzatok, alternativitás az óvodai nevelés területén. Budapest, 1995. Tárogató Kiadó.

Eperjesy Barnáné-Zsámboki Károlyné (1995): Freinet itt és most. Budapest,

     Nemzeti Tankönyvkiadó. 37., 68. p.

Több út. Alternativitás az iskolázás első éveiben. (1995). Szerk.: Kereszty Zsuzsa, T. Hajabács Ilona Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány Kuratóriuma.

1996

Barabás Ernőné-Icsu Ferencné (1996): Természetesen Freinet-vel – avagy így csináljuk mi - . Polgár, 1996. Közoktatási Modernizációs Alapítvány. 1-140. p.

1997

Czike Bernadett (1997): Az alternatív iskolák jellemzői – kezdeti elveik, mai gyakorlatuk. Új Pedagógiai Szemle. XLVII. évf. 1997/6. 24-32. p.

Karczewicz Józsefné – Major Aranka – Miehle Anna (1997). Hétköznapi varázslatok óvodai nevelés Freinet elemekkel. Budapest, 1997.

Kellenek-e az alternatív iskolák a „köznek”? Új Pedagógiai Szemle XLVII. évf. 1997/6. 33-42. p.

1998

Imrei István (1998): A tiszabői Freinet-műhelyről. Iskolakultúra. VIII. évf. 1998/12.

Németh András (1998): A reformpedagógia múltja és jelene. Budapest, 1998. Nemzeti Tankönyvkiadó. 87-91, 152. p.

Pedagógiák az ezredfordulón. Szöveggyűjtemény. (1998): Szerk. Pukánszky Béla és Zsolnai Anikó. Budapest, Eötvös József Könyvkiadó.

Projektmódszer I. (1998): Kecskemét, Hírös Akadémia.

1999

Barabás Ernőné-Icsu Ferencné (1999): A természet hangjai projekt. Polgár. Soros Alapítvány.

Freinet évkönyv (1999): (szerk.: Horváth H. Attila-Karczewicz Józsefné) Budapest, 1999. Magyar Freinet Alapítvány. 1-140 p.

      Barabás Ernőné-Icsu Ferencné (1999): Fej projekt.

      Célestin Freinet (1978):. Adjunk étvágyat a gyereknek! Ford. Galambos Rita

      Célestin Freinet: (1975): A szabad fogalmazás születése

      Claude Pons (1999): Egy Freinet-osztály karaktere.

      Horváth H. Attila (1999): Freinet találkozók.

      Nagyné Kovács Ildikó (1999): A Freinet-módszer és a testnevelés.

      Ősz Gabriella (1999): Egy tanító.

      Ősz Gabriella (1999): Könyvbemutató helyett. Máté mondásai.

      Pálfiné Kováts Ágnes (1999): Testnevelés egy Freinet-óvodában.

     

Hegedűs Gábor (1999): Projektmódszer. Projektoktatás. Tanító 1999. szeptember 7. XXXVII. évf. 7. szám.

Németh András-Ehrenhard Skiera (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

Pálfi Sándor (1999): Projektmódszer I-II. Óvodai nevelés. LII. Évfolyam. 1999. január-február.

Süss fel nap (1999): Szerk.: Horn Gábor, Horváth H. Attila, Sári Lajos, Vekerdy Tamás, Zágon Bertalanné. Pilisborosjenő, Pedagógusok-Továbbképzési Módszertani és Információs Központ.

      -  Csongrádi Judit (1998): Egy hospitálás tapasztalatai. 105-106. p.

      - Földesi Lajosné-Nagy Csabáné (1999): Beszélgetőkör – ahogy mi csináljuk. 108-117. p.

      - Horváth H. Attila (1999): A Freinet-találkozó mint sajátos önképzési rendszer. 118-123. p.

         - Kakuja Klára (1999): „Katica” pedagógiai program. Pedagógiai módszerek hatékony alkalmazása a különböző képességű és készségű gyermekek fejlesztésében, illetve az integrált nevelésben. 42-46. p.

      - Komaság Margit-Pólya Zoltán (1999): Projektek a csenyétei iskolában (Részletek) 265-291. p.

      - Pálfiné Kováts Ágnes (1999): Nyílt napok-másképpen. A Freinet-pedagógiával működő pesterzsébeti „Kiscsikó” óvodai csoport újító kezdeményezése. 94-107. p.

„Természetes életmód, egészséges személyiség”. Természetközeli, a családokkal együttműködő Óvodai Nevelési Program. (1999): Polgár, l. sz. ÖnállóVezetésű Óvoda.

2000

Eperjesy Barnáné-Zsámboki Károlyné (2000): Az óvodai élet építőkockái. Sopron, 2000.

2001

Magyar Freinet Egyesület (kézirat) ( 2001).

Icsu Ferencné – Lipcseiné Bartók Marianna (2001): Roma világ projekt 7. Polgár, 2001.

Icsu Ferencné: Természetesen, tevékenyen. Helyi nevelési program. Polgár, 2001. Óvoda.

Zsámboki Károlyné (2001): Bence világot tanul – Óvodások matematikájs. Sopron, 2001.

Zsámboki Károlyné – Szigligeti Adél (2001): Matematika kézzel, fejjel, szívvel. Budapest, 2001. OKKER Kiadó.

2002

Fabóné Nagy Andrea – Faggyas Jánosné (2002): Zöld napok a környezeti nevelésben. Szarvas, 2002.

Hortobágyi Katalin (2002): Projekt kézikönyv. Budapest, Iskolafejlesztési Alapítvány. 8-9. p.

Icsu Ferencné (2002): Egy Freinet szellemű pedagógiai program értékelésének tervezete egy szakértői vizsgálat tükrében. (Záródolgozat). Szarvas, 2002.

Pálfiné Kováts Ágnes (2002): A beszélgetőkör értékei. Minőség az óvodában – Freinet pedagógiával. (Kézirat)

Icsu Ferencné (2002): Freinet-pedagógia és a minőség – projekt füzet 8. Polgár, 2002.

2003

M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Budapest, Gondolat Kiadói Kör 16. p.

Nahalka István (2003): A modern tanítási gyakorlat elterjedésének akadályai, illetve lehetőségei, különös tekintettel a tanárképzésre. Új Pedagógiai Szemle 2003/3. 28-38. p.

Zsámboki Károlyné (2003): Óvodai matematikai nevelés. Sopron, 2003.

Eperjesy Barnáné-Zsámboki Károlyné (2003) - második átdolg. kiadás - : Az óvodai élet építőkockái. Sopron, 2000.

2004

Mészáros István–Németh András–Pukánszky Béla (2004): Neveléstörténet.

Bevezetés a pedagógia és az iskoláztatás történetébe. Budapest, Osiris Kiadó. 95. p.

Icsu Ferencné   - Freinet pedagógia és minőség  Óvodai Nevelés  2004. május,  5. sz. 148. old.

Icsu Ferencné -  Freinet pedagógia és a minőség Óvodai Nevelés 2004. december,

10. sz. 344. old.

2005

Ágoston Krisztina – Feketéné Madár Erzsébet – Kántorné Péterffy Judit (2005): Óvodai 

     projekt ötletek. Dunaújváros 2005.

2006

Orlovics Ibolya (2006): A társadalmi környezet „kapaszkodóinak” rendszere.

Gondolatok Célestin Freinet fordítása közben. Új Pedagógiai Szemle 2006/3. 121-127. p.

Budapest, 2006. augusztus 9.

 
Főoldal  Események  Letöltések  Galéria  Szabadszöveg  Linkek  Mozgalom  Tevékenységünk  Régiók  Vendégkönyv  Elérhetőségek